Çerez Politikası

EKİP ECZA DEPOSU SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME METNİ

 

İşbu metin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmış ve yasal gereklilikler aşağıda detaylandırılmıştır. Buna göre:

1- Veri Sorumlusu ve Veri Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ekip Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A. Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2- Kişisel Verilerin İşleneceği Amaçlar

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlar ve benzer amaçlarla; kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir. Buna göre:

- Kurumsal ilişkilerin planlanması, icrası ve yönetilmesi, talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası, talep, şikayet ve önerilerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iletişim yönetimi kapsamında bildirim/öneri/ihbar ve şikayetlerin incelenmesi, cevaplandırılması ve benzer amaçlarla.

3- Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişiler ile 6698 sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, Şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

5- Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize herhangi bir iletişim kanalı yolu ile iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Saygılarımızla.

Ekip Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A. Ş.

BİZ SİZE ULAŞALIM!
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ getError('captcha_contact') }}